SOLIDAR SUISSE U SRBIJI 2013-2016

Cilj programa: Osnažiti aktere civilnog društva da uđu u plodotvoran dijalog sa donosiocima odluka u cilju dostizanja određenih standarda iz Agende dostojanstvenog rada.

Program je fokusiran na tri aspekta:

A) Unapređenje zapošljivosti mladih

Ovo pitanje je odabrano kao prioritetno, budući da mladi ljudi nose veliki potencijal za razvoj ekonomije i društva uopšte. Zbog velike stope nezaposlenosti, taj potencijal se ne koristi u punoj meri. Ekonomske teškoće kroz koje Srbija prolazi u proteklih nekoliko godina su u velikoj meri pogoršale položaj mladih na tržištu rada. Pored ekonomske krize, na ovaj problem utiču i određeni dublji, strukturalni problemi. Aktivnosti koje Solidar Suisse podržava u ovom smislu odnose se na:

  • Jačanje sistema karijernog vođenja i savetovanja u školskim ustanovama
  • Definisanje mehanizama za usklađivanje sistema obrazovanja i potreba tržišta rada
  • Definisanje javnih politika, usmerenih na unapređenje zapošljivosti mladih

B) Doprinos boljoj primeni propisa iz radnog i radno-pravnog zakonodavstva

Postoji velika razlika izmenu prava garantovanih propisima i primene tih propisa, posebno u oblasti radnog zakonodavstva. Aktivnosti Solidar Suisse su ovom aspektu usmerene na:

  • Definisanje mehanizama za bolju primenu propisa iz ove oblasti
  • Doprinos stvaranju bolje koordinacije i komunikacije institucija i drugih zainteresovanih strana
  • Redefinisanje zakonskih propisa, kako bi se obezbedila njihova laksa primena.

C) Unapređenje socijalnog dijaloga na lokalnom nivou po pitanju restrukturiranja javno-komunalnih preduzeća

Pitanje restrukturiranja javnih preduzeća na lokalnom nivou u Srbiji će se postaviti kao važno u narednom periodu. Umrežavanjem aktera i podsticanjem formulisanja zajedničkih stavova biće omogućeno njihovo bavljenje sledećim aspektima ovog problema:

  • Socijalni aspekt restrukturiranja (položaj radne snage u restrukturiranim preduzećima)
  • Fiskalni aspekt (stvaranje gubitaka i povećavanje javnog duga)
  • Politika cena (subvencionisane ili tržišne cene)
  • Strateški aspekt (u kojim oblastima treba omogućiti ulazak privatnog kapitala)

Aktivnosti Solidar Suisse u ovoj oblasti treba da omoguće da relevantni akteri aktivno utiču i učestvuju u procesu restrukturiranja.

U realizaciji ovih ciljeva, Solidar Suisse aktivno sarađuje sa akterima civilnog društva – nevladinim organizacijama, sindikatima, poslodavačkim asocijacijama, kao i relevantnim državnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou. Poseban akcenat se stavlja na uspostavu partnerstava unutar sektora I među akterima iz različitih sektora, kao i na ulaganje posebnih napora u definisanje zajedničkih pozicija ovih aktera, kako bi se zajednički došlo do cilja.