Pripremiti mlade za uspeh – OKC Banja Luka-faza 2

NOSILAC PROJEKTA: OKC Banja Luka

CILJ PROJEKTA: Bolja integracija mladih u svet rada kroz podizanje svesti stanoništva i donosilaca odluka o važnosti karijernog vođenja i savetovanja i kroz bolju saradnju osnovnih i srednjih škola sa privatnim sektorom

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Obuka osoblja osnovne škole o karijernom vođenju

2. Mentorstvo i podrška razvoju ljudskih resursa u procesu planiranja i sprovođenja karijernog vođenja

3. Redizajn i promocija onlajn alata za karijerno vođenje

4. Planiranje i organizacija sajmova zanimanja srednjih škola u izabranim gradovima

5. Dizajniranje, štampanje i distribucija Vodiča o srednjim stručnim školama u izabranim gradovima

6. Planiranje i sprovođenje promotivne kampanje širom zemlje

7. Planiranje i sprovođenje zagovaračke kampanje o karijernom vođenju u targetiranim entitetima

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2018. godine