Pravo u službi sindikata – faza 2

NOSILAC PROJEKTA: Samostalni sindikat metalaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Uspostavljanje specijalizovanih alata za unapređenje pružanja pravnih usluga sindikata, jačanje pravnih službi sindikata i njihova osposobljenost za efikasno pružanje usluga I unapređivanje kanala komunikacije između sindikalnih organizacija i pravnih službi sindikata, koji vode boljem sprovodjenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Odabir preduzeća iz metalskog sektora i izrada curriculuma za treninge

2. Osam radionica - obuka sindikalnih aktivista sa nivoa preduzeća o: osnovnim odredbama radnog zakonodavstva i kolektivnom pregovaranju; zdravlju i bezbednosti na radu i informisanosti zaposlenih o njihovim pravima; mirnom rešavanju radnih sporova i saradnji sa inspekcijom rada, te zapošljavanju preko agencija

3. Uspostavljanje pravnih timova u preduzećima i njihovo regionalno povezivanje

       4. Popuna baze podataka, inovativni priručnik, dalje  funkcionisanje dela sajta tzv. Kancelarije za brze odgovore i uspostavljanje online mreže pravnika u sindikatu – netlex

       5. Završna konferencija

 

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 20. februara do 30. novembra 2018. godine