’Fokus na mlade: Uspostavljanje održivog praktično-političkog okvira za sprovođenje stručnih praksi za nezaposlene mlade-faza 2

NOSILAC PROJEKTA: Povereništvo Savez samostalnih sindikata Srbije za opštinu Vrnjačka Banja

CILJ PROJEKTA: Uspostavljanje sistema za povećanje zapošljivosti mladih u opštini Vrnjačka Banja koji počiva na održivom strateškom, pravnom, institucionalnom okviru za primenu najboljih praksi u zapošljavanju u sprovođenju mere stručna praksa

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Formiranje baze podataka praktikanata u prethodnim godinama sprovođenja projekta
  2. Trening za osvežavanje znanja za praktikante u sektoru turizma i ugostiteljstva
  3. Podrška sprovođenju mere stručna praksa
  4. Javno zagovaranje za usvajanje definisanih praktično-političkih preporuka
  5. Individualni sastanci sa relevatnim akterima
  6. Dva tematska okrugla stola
  7. Evaluacija sprovedenih stručnih praksi u 2018.
  8. Fokus grupe za evaluaciju sa predstavnicima poslodavaca i praktikanata
  9. Izrada dokumenta evaluacije

10.  Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 12. marta do 30. novembra 2018. godine