UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA ZAŠTITU PRAVA IZ OBLASTI RADA I RADNIH ODNOSA GRAĐEVINSKIH RADNIKA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Unapređenje, proširenje i kvalitetnija institucionalizacija pravnih usluga koje sindikat pruža članstvu, transparentniji rad Inspekcije rada i novi kolektivni ugovori, koji vode boljem sprovođenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1.  Konferencija najave projektnih aktivnosti

2.  Izbor preduzeća/povereništava za koje će se sprovoditi projektne aktivnosti, sprovođenje ankete i analiza rezultata

3. Izrada curriculuma za obuke/treninge

4. Obuka/trening za članove Odbora poverenika i sindikalne aktiviste na nivou preduzeća

5. Uspostava pravnih timova i praćenje rada timova na nivou preduzeća i regionalnom nivou

6. Uspostavljanje specijalizovanih alata za pružanje pravnih usluga - izrada priručnika za pravne timove i objavljivanje pravnih mišljenja na web site granskog sindikata

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine