PRAVO U SLUŽBI SINDIKATA

NOSILAC PROJEKTA: Samostalni sindikat metalaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Uspostavljanje specijalizovanih alata za unapređenje pružanja pravnih usluga sindikata, jačanje pravnih službi sindikata i njihovu osposobljenost za efikasno pružanje usluga I unapređivanje kanala komunikacije između sindikalnih organizacija i pravnih službi sindikata, koji vode boljem sprovodjenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Odabir preduzeća iz pet regiona za koje će se sprovoditi projektne aktivnosti

2. Izrada curriculuma za treninge i obuka sindikalnih aktivista sa nivoa preduzeća o osnovnim odredbama radnog zakonodavstva, kolektivnom pregovaranju, zdravlju i bezbednosti na radu, mirnom rešavanju radnih sporova i saradnji sa inspekcijom rada

3.Uspostava pravnih timova i praćenje rada timova na nivou preduzeća i regionalnom nivou

 

4. Izrada baze podataka – priručnik i poseban odeljak na sajtu Sindikata metalaca Srbije gde je otvoren kontakt za brze odgovore na relaciji pravnici – članovi

5. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine