DOBAR MENTOR = ODLIČNA PRAKSA!

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Podsticanje i motivisanje malih i srednjih preduzeća da u većoj meri organizuju stručnu praksu za mlade, povećanje zainteresovanost mladih za programe stručne prakse

 i podizanje kvaliteta programa stručne prakse kroz obuku mentora

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1.Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) sa ciljem da se informiše, promoviše i podstakne  veće učešće mladih i poslodavaca u  organizovanju i realizovanju stručne prakse

2.Anketa

3. Izrada Predlog praktične politike, koji se odnosi na institucionalizaciju mentorstva u okviru mere stručna praksa

4. Izrada publikacije – priručnika za mentore

5. Оbuka mentora u saradnja sa NSZ-om

6. Organizovanje prakse kod poslodavca, uz mentorsku podršku

7. Evaluacija programa “Praksa kod poslodavca”

8. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine