3. Zaštita radnih prava u Srbiji

Polazna situacija: Radna prava u Srbiji se još uvek masovno krše. Predstavnici sindikata, naročito sa nivoa preduzeća, nemaju dovoljno znanja o radničkim pravima koja treba da budu zaštićena od strane nacionalnog zakonodavstva. Pored toga, nema dovoljno akumuliranih znanja kod sindikalnih aktivista o tome kako da koriste postojeće mehanizme za zaštitu tih prava. Sa druge strane, pravne službe sindikata nemaju dovoljno kapaciteta da efikasno odgovore na sve zahteve iz članstva u sindikatu. Ne postoje redovne aktivnosti za izgradnju kapaciteta na svim nivoima sindikalnih organizacija, a potencijalna inovativna sredstva komunikacije se ne koriste. Zbog toga, svi ovi kapaciteti moraju biti poboljšani kako bi se obezbedila adekvatnija pravna podrška članstvu sindikata.


Cilj projekta: Opšti cilj projekta je da doprinese postizanju standarda dostojanstvenog rada u Srbiji, kroz jačanje kapaciteta sindikata za zaštitu prava radnika, koristeći zakonske mehanizme koji su im na raspolaganju. Specifični ciljevi projekta su: (1) Konkretne intervencije izgradnje kapaciteta, koje će dovesti do institucionalizovanih, kvalitetnih i dobro uspostavljenih pravnih usluga, koje će se pružati od strane sindikata u ciljanim sektorima, (2) Jačanje znanja zaposlenih i poslodavaca u ciljanim sektorima o institutu za mirno rešavanje radnih sporova dovodi do povećanog broja radnih sporova koji su rešeni na ovaj način, (3) Jačanje kapaciteta sindikata u ciljanim sektorima da sarađuje sa inspekcijom rada dovodi do aktivnijeg i efikasnijeg rada Inspekcije I manjeg kršenja prava manje radnika, (4) Jačanje kapaciteta sindikata u ciljanim sektorima za kolektivno pregovaranje dovodi do povećanog broja zaključenih kolektivnih ugovora i povećanog broja radnika koji imaju koristi od odredaba kolektivnih ugovora koje ih štite, (5) Radnici u ciljanim sektorima imaju koristi od unapređenih kapaciteta sindikata da pružaju pravne usluge, sarađuju sa Inspekcijom rada, zaključuju kolektivne ugovore i rešavaju radne sporove koristeći institut mirnog rešavanja.

Aktivnosti na projektu: - (1.) Jačanje pravnih kapaciteta sindikata - (1.1) Izbor preduzeća i učesnika koji će biti uključeni u projekat, (1.2.) Izrada plana i programa za obuku, (1.3.) Redizajniranje plana i programa obuke, (1.4) Organizovanje obuke za predstavnike sindikata sa nivoa preduzeća o radnom zakonodavstvu i bezbednosti i zdravlju na radu, kolektivnom pregovaranju I zaključivanju kolektivnih ugovora, saradnji sa Inspektoratom za rad i mirnom rešavanju radnih sporova; uspostavljanje  timova za pružanje pravne pomoći na nivou preduzeća, (1.4.) praćenje aktivnosti timova za pružanje pravne pomoći na nivou preduzeća, (1.5.) uspostavljanje regionalnih timova za pružanje pravne pomoći na nivou preduzeća, kao načina da se olakša komunikacija o pravnim pitanjima između sindikata na nivou preduzeća i pravne službe iz centrala sindikata, (1.6.) Uspostavljenje specijalizovanih alata za deljenje i širenje znanja, (1.7.) Obuka i razmena mišljenja između pravnika iz pravnih službi sindikata; (2) Promovisanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova - promotivne radionice, online obuke za poslodavce, (2.3.) Publikacija "Mirno rešavanje radnih sporova: Uspešne priče" (2.4.) Razvoj android aplikacije "Mirno rešavanje radnih sporova ', (2.5.) Praćenje implementacije novog Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, (2.6.) Specifična obuka za arbitre / miritelja

Rezultati projekta: (1) Razvijena najmanje 130 tima za pravnu podršku na nivou preduzeća i 10 na regionalnom nivou, (2) Razvijena dva mehanizma za brze odgovore u okviru postojeće organizacije sindikata, (3) Razvijenih najmanje 5 alata za pružanje pravnih usluga radnicima, (4) Sprovedeno 80 obuka o mirnom rešavanju radnih sporova i razvijene dve analize o primeni novog Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, (5) Realizovane 44 obuke (720 učesnika iz 330 kompanije) o saradnji sindikata sa inspekcijom rada, (6) Poboljšanje instrumenata za saradnju i povećan broj zajedničkih aktivnosti sindikata i inspekcije rada, (7) Realizovane 44 obuke za 720 radnika iz 130 preduzeća o kolektivnom pregovaranju, (8) Povećan broj kolektivnih ugovora koji su potpisani za nivo preduzeća, (9) 750 osoba (720 sindikalnih predstavnika iz 130 preduzeća i 30 pravnih stručnjaka iz sindikata) učestvuju u obuci za unapređenje pravnih usluga radnicima, (10) Povećan broj osoba koje se obraćaju sindikatima sa zahtevima za pružanje pravne pomoći i povećan broj procedura za pružanje te pomoći.


Ciljne grupe: (1) Radnici u građevinarstvu i metalskoj industriji u svim regijama i u industrijskim sektorima u regionu Leskovca, (2) Pružaoci pravnih usluga u ovim sektorima, (3) Granski sindikati, (4) Ministarstvo rada, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, (5) Unija poslodavaca i druga poslodavačka udruženja.

Lokalni partneri: Samostalni sindikat metalaca Srbije, Granski sindikat građevinara “Nezavisnost”, Savez samostalnih sindikata za više opština – Leskovac i Inicijativa za razvoj i saradnju.