2. Pro Skills-Srbija

Tržište rada u Srbiji za mlade karakteriše loša usklađenost između ponude i potražnje, nedostatak kvalifikovane radne snage, kao i deficiti veština. U tom pogledu, kvalitetne prakse su se dokazale kao najbolje sredstvo da se uspešno stekne rano iskustvo na tržištu rada i na taj način poveća zapošljavanje mladih. Međutim, neophodni su dalji institucionalni i regulatorni koraci i razvoj programa i prakse, kako bi se osiguralo da se prakse ne zloupotrebljavaju (zamenjujuci kvalitetno zaposlenje), da praktikanti dobijaju odgovarajuću obuku u radnom okruženju koje je u skladu sa principima dostojanstvenog rada, tako da na kraju mogu da svoju poziciju na tržištu rada učine povoljnijom.


Projekat se sastoji od dve jednako zastupljene dimenzije: (1) Unapređenje postojećeg praktično-političkog okvira za prakse – ovde će naglasak biti na programima studentske prakse koji bi trebalo da se primenjuju za sve, i poboljšanju ključnih političkih dokumenata na centralnom i lokalnom nivou, koji definišu okvire stažiranja i (2) Poboljšanje praktičnog dizajna i implementacije programa praksi - ovde je primarni fokus na razvoju i testiranju pilot intervencija koje će umanjiti broj nezaposlenih mladih van formalnog sistema obrazovanja, kao i mladih u obrazovnom sistemu, koji će proći kroz programme praksi, osmišljenih i sprovedenih u skladu sa savremenim standardima. U ovom segmentu, realizovane intervencije i inicijative javnog zagovaranja će dovesti do savezništava između kreatora politike, predstavnika biznisa kao pružalaca praksi, škola i NVO za organizovanje kvalitetne prakse, kao i do boljeg položaj ove teme na agendi javnih politika.


Projekat je koncipiran na način da organizacije civilnog društva budu lideri u ostvarivanju promena i nosioci znanja i informacija neophodnih za unapređenje politike i prakse radnih praksi. Civilno društvo će dizajnirati, usvojiti i zagovarati jasno definisane političke pozicije, koje će biti usvojene u domaćem zakonodavstvu, kao i u strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou, koja se odnose na pitanja zapošljavanja i pitanja mladih.


Oni će biti pokretačka snaga i agenti promene koje će razviti i zagovarati jasno definisane praktično-političke stavovima u vezi sa organizovanjem kvalitetnih praksi, koje su podržane u domaćem zakonodavstvu, srednjoškolskim programima i strategijama zapošljavanja (posebno onih na lokalnom nivou). Dugoročno, projekat će stvoriti politiku i praktično okruženje, gde će mladi ljudi imati koristi od novih i poboljšanih mogućnosti za razvoj karijere koji su dobro utvrđene, institucionalizovane i uključene u omladinske politike na svim nivoima. Postizanjem svega navedenog željeni uticaj projekta je da se poveća zapošljivost mladih u Srbiji, kroz unapređenje praktično-političkog okvira i prakse u organizovanju kvalitetnih praksi za mlade ljude.

Projekat će biti realizovan sa lokalnim partnerima u Srbiji, koji su priznati kao važni akteri u razvoju politike i prakse praksi.

Projekat uključuje kampanje javnog zagovaranja, koje vode do poboljšanja praktično-političkog okvira, uglavnom u vezi sa novim merama za realizaciju praksi i unapređenjem ukupnih aranžmana za implementaciju praksi, usklađenih sa standardima dostojanstvenog rada (kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou) i konkretnim aktivnostima koje su usmerene na zajednicu. Ove aktivnosti sastoje se od razvoja i pilotiranja konkretnih programa praksi koji se baziraju na direktnom radu sa populacijom mladih, školama i drugim lokalnim akterima zainteresovanim za pitanja zapošljavanja mladih.
Projekat podržava poboljšanje postojećih okvira i prakse za stažiranje u Srbiji kroz podršku razvoju strateških dokumenata (analize politike, evaluacije politika i sl.) koji se kombinuju sa rezultatima i evaluacijama aktivnosti obavljenih "na terenu", kako bi se obezbedila potpora za donošenje odluka koje su bazirane na konkretnim dokazima i nalazima.