1. Pro career - Srbija i Bosna i Hercegovina

Projekat je odgovor na problem nedostatka održivog praktično-političkog okvira i praksi u Srbiji i Bosni i Hercegovini u pružanju usluga karijernog vođenja politike i savetodavanja u školama, koje bi trebalo da posluži kao jedan od ključnih stubova za unapređenje mogućnosti za razvoj karijere mlade populacije u Srbiji i BiH. Koherentan okvir politike, realizovan u praksi putem testiranih intervencija stvara preduslove za efikasniji i fokusiraniji razvoj karijere mladih u ovim zemljama.


Projekat se sastoji od dve jednako zastupljene dimenzije: (1) Poboljšanje postojećih politika karijernog vođenja i savetovanja - akcenat će biti na standardima za pružanje usluga koje treba da se primenjuju za sve, programe za karijerno vođenje i savetovanje i pružaoce ovih usluge, i (2) Unapređenje prakse  karijernog vođenja i savetovanja - primarni fokus je na razvoju i testiranju pilot intervencija koje će povećati broj učenika srednjih škola koji imaju jasnu sliku o obrazovnim profilima, opcijama za obrazovanje i svojih veštinama . U ovom segmentu realizovane intervencije i inicijative javnog zagovaranja će dovesti do utvrđenih savezništava između kreatora politike, pružalaca usluga, škola i nevladinih organizacija, a sve u cilju unapređenja karijernog vođenja i savetovanja usluga i boljeg položaja ove teme u spektru javnih politika.

Organizacije civilnog društva su glavna pokretačka snaga i nosioci promena koje će se razviti i zagovornici za jasno definisane politike u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem, koje će biti usvojene u domaćem zakonodavstvu, srednoškolskim programima i strategijama zapošljavanja (posebno onim na lokalnom nivou). Dugoročno, projekat će stvoriti političko i praktično okruženje u kome mladi ljudi mogu da imaju koristi od novih i poboljšanih mogućnosti za razvoj karijere, koje su institucionalizovane i uključene u omladinske politike na svim nivoima. Postizanjem svega navedenog, željeni uticaj projekta je da doprinese poboljšanju zapošljivosti mladih u Srbiji.

Projekat će biti realizovan u saradnji sa lokalnim partnerima, koji su priznati kao važni akteri u razvoju politike i prakse karijernog vođenja i savetovanja. Projekat koristi kampanje javnog zagovaranja, što će dovesti do poboljšanja praktično-političkog okvira (kako na nacionalnom i lokalnom nivou) i konkretnih aktivnosti koje su okrenute samoj zajednici. Ove aktivnosti se sastoje od razvoja i pilotiranja konkretnih intervencija u pružanju karijernog vođenja i savetovanja, koje se zasnivaju na direktnom radu sa populacijom mladih, školama i drugim lokalnim akterima, koji su zainteresovani za pitanja koja se odnose na zapošljavanje mladih.


Projekat podržava poboljšanje postojećih okvira i prakse za pružanje karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji kroz pružanje podrške razvoju strateških dokumenata koji se kombinuju sa rezultatima i evaluacijama aktivnosti obavljenih "na terenu", kako bi se obezbedila potpora za donošenje odluka koje su bazirane na konkretnim dokazima i nalazima.