RADNIČKA VEĆA U SRBIJI – IMPLEMENTACIJA MODELA ZA UNAPREĐENJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PRAVA NA OSNOVU RADA

NOSILAC PROJEKTA: Industrijski sindikat Srbije i Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Stvaranje održivog okvira za organizovanje radnika u preduzećima koji počiva na zaštiti i unapređenju prava vezanih za rad, konsultativnom procesu i radničkoj participaciji u kreiranju politike preduzeća u Srbiji

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Sprovođenje kampanje javnog zagovaranja u „ATB Server“ u Subotici i „Drexler Mayer“ u Zrenjaninu

  2. Izrada akata neophodnih za osnivanje radničkih veća u oba preduzeća

  3. Organizovanje 6 individualnih sastanaka sa predstavnicima sindikata i preduzeća

  4. Četiri radna panela

  5. Promovisanje rezultata projekta i koncepta radničkih veća u Srbiji

  6. Ekspertski okrugli sto

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine