UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA – FAZA 3

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Izmena postojeće prakse restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća i zakonskih okvira

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: (1) Potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za javno-komunalni sektor, (2) Izmena Zakona o privatizaciji, u smislu da reprezentativni sindikata dobiju savetodavnu ulogu prilikom privatizacije javno-komunalnih preduzeća, (3) Izmena zakonodavnog okvira, tako da se privatizacija javno-komunalnih preduzeća ne obavlja prema procedure koja važi za sva druga preduzeća, već prema posebnoj koja važi za javno-komunalni sektor, (4) Izuzimanje javno-komunalnih preduzeća za daljinsko grejanje iz privatizacionih procesa.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Analiza opravdanosti zahteva za izmenu zakona

  2. Sastanci

  3. Promotivne aktivnosti i medijska promocija

  4. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2015. godine.