UČEŠĆE OMLADINSKOG CIVILNOG SEKTORA U KREIRANJU POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH - FAZA III

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac

CILJ PROJEKTA: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: 1. Uključivanje jednog predstavnika mladih u rad Lokalnog saveta za zapošljavanje – telo koje odlučuje o sprovođenju lokalnih aktivnih mera zapošljavanja

 1. Uspostavljanje konsultativnog procesa za sačinjavanje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje

 2. uspostavljanje sistema monitoring i evaluacije efektivnosti lokalnih mera za zapošljavanje

 3. Uključivanje definisanih mera u LokaIni akcioni plan za zapošljavanje za 2016.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

 1. Tri uvodna konsultativna sastanka sa članovima lokalnih saveta za zapošljavanje
 2. Tri radionice sa mladima
 3. Izrada predloga izmenjenog Rešenja o formiranju i radu Saveta i izrada predloga Poslovnika o radu LSZ – uključivanje predstavnika mladih u rad Saveta
 4. Seminar sa predstavnicima LSZ iz sve tri opštine uz prisustvo mladih, članova OCD iz sve tri opštine – redefinisanje mera za zapošljavanje mladih
 5. Sastanci sa predstavnicima LSZ i LS uz prisustvo mladih, članova OCD iz sve tri opštine
 6. Tri javna događaja
 7. Predstavljanje zahteva – modela novog Rešenja članovima Opštinskog/gradskog veća
 8. Sastanci LSZ-ova na kojima će se usvojiti novi Poslovnici o radu

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine