SOCIJALNI PARTNERI ZAJEDNO U PODRŠCI MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA - ZA ZAKONODAVNE IZMENE

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju

CILJ PROJEKTA: poboljšanje poštovanja i primene propisa radnog prava kroz promenu zakonskih regulativa u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i povećanja vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: Izmeniti zakonodavni okvir o mirnom rešavanju radnih sporova, u skladu sa preporukama iz dokumenta praktične politike.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada i štampanje dokumenta koji pruža detaljnije pravne argumente u prilog preporukama dokumenta praktične politike

  2. Predstavljanje dokumenta odborima Narodne skupštine Republike Srbije

  3. Predstavljanje dokumenta radnim telima Socijalno-ekonomskog saveta

  4. Sastanak sa pomoćnikom Ministra rada i savetnikom Ministra i predstavljanje dokumenta

  5. Sastanci sa predstavnicima relevantnih odeljenja Ministarstva i predstavljenje dokumenta

  6. Četiri radionice o mirnom rešavanju radnih sporova

  7. Izrada i objavljivanje kratkog animiranog video snimka o institutu mirnog rešavanja radnih sporova

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine