MLADI U FOKUSU - FAZA III

NOSILAC PROJEKTA: Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja

CILJ PROJEKTA: Doprinos prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih u opštini Vrnjačka Banja

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: (1) Uspostavljanje opštinskog Saveta za mlade, (2) Uključivanje predstavnika mladih u proces donošenja odluka o pitanjima koja se odnose na mlade, (3) Uključivanje predstavnika mladih u rad Lokalnog saveta za zapošljavanje, (4) Ugraditi definisane mere u lokalne strateške dokumente koji se odnose na pitanja mladih i zapošljavanja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Četiri konsultativne radionice 2. Individualni sastanci 3. Izrada modela Odluke o realizaciji Zaključka Opštinskog veća za učešće predstavnika mladih prilikom donošenja odluka koje ste tiču mladih na Opštinskom veću i Skupštini opštine i izrada modela Odluke o osnivanju Omladinskog saveta opštine Vrnjačka Banja i modela Poslovnika o radu Omaldinskog saveta 4. Okrugli sto 5. Unapređenje lokalnog akcionaog plana za zapošljavanje za 2016. godinu 6. Medijska podrška projektnim aktivnostima

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine