KOLEKTIVNI UGOVOR U FOKUSU DOSTOJANSTVENOG RADA

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata Srbije

CILJ PROJEKTA: Promovisanje i implementacija kolektivnog pregovaranja i ugovaranja kroz zakonodavnu regulativu u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i jačanje uloge sindikata u zaštiti prava na dostizanju Agende Dostojanstvenog rada

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: (1) Izmeniti zakonodavni okvir za sistem kolektivnog pregovaranja, u skladu sa preporukama iznetim u dokumentu praktične politike, (2) Ratifikacija Konvencije br. 154 Međunarodne organizacije rada

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Dve radionice

  2. Sastanaci usmereni na praćenje nacrta izrade Zakona o potvrđivanju, razmatranju razloga za ratifikaciju konvencije/monitoring

  3. Stručno savetovanje

  4. Dve radionice

  5. Okrugli sto

  6. Uspostavljanje mreže za stalno informisanje i razmenu informacija

  7. Završni skup

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine