SOCIJALNI DIJALOG I RESTRUKTUIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA GO OBRENOVAC

NOSILAC PROJEKTA: Sindikat Javnog preduzeća Sportsko-kulturnog centra “Obrenovac”

CILJ PROJEKTA: Osnaživanje socijalnog dijaloga između osnivača, poslovodstava i sindikata javnih preduzeća na teritoriji GO Obrenovac i okupljanje relavantnih aktera u pokretanju teme restruktuiranja i reforme javnih preduzeća.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Delatnosti projektnog tima usmerene sun a izradu naučno-istraživačkog rada na temu „Restruktuiranje javnih preduzeća GO Obrenovac“, organizovanja seminara na temu „Socijalni dijalog i restruktuiranje javnih preduzeća GO Obrneovac“, organizovanje javne debate i okrugog stola na pomenute teme, i na kraju pripreme brošure koja sumira rezultate istraživanje, seminara i debate.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine.