RAD ZA MLADE SA INVALIDITETOM

NOSILAC PROJEKTA: Centar za razvoj inkluzivnog društva

CILJ PROJEKTA: Doprinos zapošljavanju mladih sa invaliditetom kroz jačanje civilnog društva u sektoru socijalne inkluzije i povezivanje postojećih pružalaca usluga u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. To bi omogućilo njihovo omasovljavanje i unapređenje kvaliteta pružanja usluge za motivaciju i zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Prikupljanje podataka o trenutnoj situaciji u vezi sa zapošljavanjem mladih sa invaliditetom. Jedan od ključnih načina da se dostigne cilj projekta je da se obezbede podaci o trenutnoj situaciji u domenu zapošljavanja. Ovaj cilj će se postići kroz izradu Istraživačke studije, anketiranjem i sprovođenjem 4 intervjua na nivou fokus grupa, sa učešćem lokalnih aktera i organizacija civilnog društva, koji se bave mehanizmima usluga za poboljšanje zapošljavanja mladih sa invaliditetom na lokalnom nivou. Studija usluga će biti razvijena analizom kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja, ali i analiziranjem najboljih praksi EU koje mogu da se primene u Srbiji.
  2. Promocija informacija o potencijalnim poslodavcima i zaposlenima kroz formiranje internet baze podataka i info portala. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz razvoj informativnog veb portala sa bazom podataka onih mladih sa invaliditetom koji traže posao i potencijalnim poslodavcima. Ovaj info-portal će se razvijati u saradnji sa lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva, kao i saradnicima iz privatnog i državnog sektora.
  3. Organizacija četiri panel debate na nivou četiri regiona u Srbiji. Ova aktivnost se realizuje kroz saradnju sa akterima iz četiri lokalne samouprave. Cilj debata je podrška socijalnoj inkluziji mladih sa invaliditetom u domenu obrazovanja i zapošljavanja, kao i u procesu rušenja predrasuda o mladima sa invaliditetom i njihovom mogućnošću da obavljaju radne zadatke.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu 1. juna do 31. oktobra 2013. godine