KA EFIKASNIJEM SUZBIJANJU NEFORMALNOG RADA I SIVE EKONOMIJE

NOSILAC PROJEKTA: Fondacija “Centar za demokratiju”

CILJ PROJEKTA: Doprinos povećanju efikasnosti relevantnih institucija u primeni radnog zakonodavstva, naročito kada je u pitanju neisplaćivanje zarada i neformalni rad, kao najčešći vidovi kršenja Zakona o radu. Ujedno, cilj je da se ovim projektom doprinese i stvaranju pozitivne klime za smanjenje sive ekonomije koja neupitno ugrožava dostojanstven rad kao skup težnji pojedinaca u ostvarivanju ljudskih i građanskih prava u oblasti rada i podrazumeva postojanje mogućnosti za produktivni rad, uređen i fer odnos poslodavaca prema zaposlenima.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Delovanje projektnog tima usmereno je na organizovanje konsultativnih sastanaka relevantnih aktera o temi sive ekonomije, formulisanje preporuka za unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira za suzbijanje sive ekonomije i “rada na crno”, kao i inicijalno javno zagovaranje za usvajanje ovih mera.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine.