EDUKACIJA ZA AKCIJU

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar Kruševac

CILJ PROJEKTA: Jačanje kapaciteta sindikata iz Jablaničkog okruga za bolje javno zagovaranje radnih prava zaposlenih i primenu radnog zakonodavstva.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Informativno-promotivna kampanja kojom će se sa sindikatima iz Jablaničkog okruga uspostaviti partnerski odnos, kako bi se projekat realizovao kroz timski rad i razmenu resursa
  2. Edukativne radionice o planiranju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja
  3. Pilot kampanje - učesnici edukativnih raadionica će imati priliku da stečeno znanje primene i kreiraju pilot kampanje koje će realizovati na teritoriji Jablaničkog okruga.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 31. decembra 2013. godine.