BOLJI USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Davanje doprinosa boljim mogućnostima za zapošljavanje mladih i njihovo veće učešće u programima aktivnih mera politike zapošljavanja, predstavljanje prepreka i izazova sa kojim se susreću kako poslodavci, tako i mladi, a čijim rešavanjem je moguće obezbediti:

  • veće učešće mladih u merama i programima aktivne politike zapošljavanja,
  • preporuke za podizanje nivoa kvaliteta obuka za unapređenje postojećih i sticanje novih veština i kvalifikacija,
  • veću motivisanost za razvijanje tehnika samozapošljavanja i preduzetničkog duha kod mladih
  • preporuke za bolje osposobljavanje mladih za aktivno traženje posla,
  • preporuke za unapređenje sistema informisanja mladih,
  • preporuke za efikasniji monitoring i evaluaciju aktivnih mera politike zapošljavanja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Aktivnosti projektnog tima biće usmerene na izradu analize aktuelnih mera centralne vlasti za podršku zapošljavanju mladih. Analiza, zajedno sa preporukama za unapređenje biće predstavljena na tri regionalna okrugla stola.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013.