SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Savez samostalnih sindikata Srbije je krovna organizacija koja okuplja sindikate organizovane na teritorijalnom i granskom principu. Čini ga 28 samostalnih (granskih) sindikata formiranih u privrednim granama i uslužnim i javnim delatnostima, u koje je učlanjeno 400 hiljada zaposlenih.

SSSS je reprezentativna i najveća sindikalna centrala u Srbiji.

Kao organizacija zaposlenih, SSSS ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih partija i pokreta, koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe u odnosima sa poslodavcima, vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i saradnjom na načelima solidarnosti sa drugim sindikalnim centralama u Republici Srbiji. Štiteći radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese u svom delovanju se zalaže za vladavinu prava i dalju izgradnju pravne i socijalno pravične države i tržišne privrede zasnovane na ravnoteži i partnerstvu rada i kapitala.

  1. „Kolektivnim ugovorom ka Dostojanstvenom radu“, 1.6.2013. – 30.11.2013.

  2. "Kolektivnim ugovorom ka Dostojanstvenom radu - faza II", 1.5.2014. - 30.11.2014.

  3. "Kolektivni ugovor u fokusu Dostojanstvenog rada", 1.4.2015. - 30.11.2015.

  4. "Kolektivni ugovor u fokusu dostojanstvenog rada – faza 2", 1.4.2016 . -30.11.2016.