FONDACIJA "CENTAR ZA DEMOKRATIJU"

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživačke, edukativne i razvojne programe i unapređenjem ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Ciljevi Centra su razvoj demokratskog društva i institucija, integracija Srbije u EU, stvaranje demokratske političke kulture, uspostavljanje vladavine prava, unapređivanje i zaštita ljudskih i građanskih prava, kao i uspostavljanje otvorenog tržišta i razvoj socijalno odgovorne države. Ove ciljeve Centar pokušava da ostvari kroz različite aktivnosti kao što su: sprovođenje programa reforme i edukacija o EU, stručno usavršavanje za profesije ključne za reformske procese, sprovođenjem programa za razvoj NVO, izdavanjem publikacija, itd.

Sprovodeći svoje aktivnosti Centar sarađuje sa predstavnicima lokalnih i republičkih vlasti, aktivistima političkih stranaka i organizacija civilnog društva, žrtvama tranzicije i drugim osetljivim grupama, kao i s građanstvom u celini.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. “Ka efikasnijem suzbijanju neformalnog rada i sive ekonomije”, 1.6.2013.–30.11.2013.

  2. "Efikasnija uloga Inspekcije rada u suzbijanju rada na crno", 1.5.2014.-30.11.2014.

  3. "Smanjenje rada na crno kroz umrezavanje institucija i transparentniji rad Inspekcije rada", 1.4.2015.-30.11.2015.