2017-2020

2017 - 2020

U periodu od 2017. do 2020. Solidar Suisse u Srbiji i Bosni i Hercegovini sprovodi program “Inicijative za Dostojanstven rad i socijalnu sigurnost u Jugoistočnoj Evropi”. U okviru ovoga postoje četiri komponente: Pro Career – Srbija i Bosna i Hercegovina Pro Skills – Srbija i Zaštita radnih prava u Srbiji

1. Pro career - Srbija i Bosna i Hercegovina

Projekat je odgovor na problem nedostatka održivog praktično-političkog okvira i praksi u Srbiji i Bosni i Hercegovini u pružanju usluga karijernog vođenja politike i savetodavanja u školama, koje bi trebalo da posluži kao jedan od ključnih stubova za unapređenje mogućnosti za razvoj karijere mlade populacije u Srbiji i BiH. Koherentan okvir politike, realizovan u praksi putem testiranih intervencija stvara preduslove za efikasniji i fokusiraniji razvoj karijere mladih u ovim zemljama.

2. Pro Skills-Srbija

Tržište rada u Srbiji za mlade karakteriše loša usklađenost između ponude i potražnje, nedostatak kvalifikovane radne snage, kao i deficiti veština. U tom pogledu, kvalitetne prakse su se dokazale kao najbolje sredstvo da se uspešno stekne rano iskustvo na tržištu rada i na taj način poveća zapošljavanje mladih. Međutim, neophodni su dalji institucionalni i regulatorni koraci i razvoj programa i prakse, kako bi se osiguralo da se prakse ne zloupotrebljavaju (zamenjujuci kvalitetno zaposlenje), da praktikanti dobijaju odgovarajuću obuku u radnom okruženju koje je u skladu sa principima dostojanstvenog rada, tako da na kraju mogu da svoju poziciju na tržištu rada učine povoljnijom.

3. Zaštita radnih prava u Srbiji

Polazna situacija: Radna prava u Srbiji se još uvek masovno krše. Predstavnici sindikata, naročito sa nivoa preduzeća, nemaju dovoljno znanja o radničkim pravima koja treba da budu zaštićena od strane nacionalnog zakonodavstva. Pored toga, nema dovoljno akumuliranih znanja kod sindikalnih aktivista o tome kako da koriste postojeće mehanizme za zaštitu tih prava. Sa druge strane, pravne službe sindikata nemaju dovoljno kapaciteta da efikasno odgovore na sve zahteve iz članstva u sindikatu. Ne postoje redovne aktivnosti za izgradnju kapaciteta na svim nivoima sindikalnih organizacija, a potencijalna inovativna sredstva komunikacije se ne koriste. Zbog toga, svi ovi kapaciteti moraju biti poboljšani kako bi se obezbedila adekvatnija pravna podrška članstvu sindikata.